Postępowanie windykacyjne

Postępowanie windykacyjne składa się z następujących faz:

  1. Postępowanie polubowne
    Etap ten obejmuje negocjacje z dłużnikiem, ma na celu zawarcie ugody w przedmiocie terminowej spłaty wierzytelności. Zastosowanie tej metody windykacji ma istotne znaczenie w przypadku wierzytelności przedawnionych. Zawarcie pisemnej ugody przerywa termin przedawnienia i wierzytelność ponownie może być dochodzona droga sądową. Także w sytuacji, kiedy Klient liczy na przyszłą współpracę z Dłużnikiem i nie chce zrywać z nim kontaktów handlowych, zastosowanie tej metody może okazać się korzystne. Z jeden strony jest to czytelny sygnał dla Dłużnika świadczący o determinacji jego partnera, z drugiej strony wzajemne stosunki handlowe pozostają poprawne, co otwiera pole do dalszej współpracy. Ponadto informacje o majątku dłużnika zebrane w toku postępowania polubownego będą pomocne w dalszych etapach windykacji.
  2. Postępowanie sądowe
    W ramach postępowania sadowego Kancelaria Legartis reprezentuje klientów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, postępowaniu sądowym na rozprawach, postępowaniu upadłościowym i układowym. Postępowanie sadowe kończy się uzyskaniem klauzuli wykonalności.
  3. Postępowanie egzekucyjne
    Działalność kancelarii na etapie postępowania egzekucyjnego ukierunkowana jest na wspomaganie komornicze. W tym celu zbierane są informacje o majątku dłużnika. Kancelaria korzysta zarówno w informacji zawartych w rejestrach (rejestry gruntów, pojazdów) jak również korzysta z własnych źródeł. Kancelaria uzyskane informacje przekazuje organom egzekucyjnym, a sama sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem postępowania (np. poprzez dozór nad majątkiem dłużnika)